ʥ
Връзката и обмяната Ви на данни с този сайт са защитени
ı
ќ
Решете как ще се използват вашите данни. Виж настройките
Ţ
ő
ı

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Þ16.09.2022
Ғ976

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-6.002-0272 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 16.09.2022 г. между „Строителна фирма – Рила“ ЕООД и Министерство на иновациите и растежа беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-6.002-0272 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 55 000,00 лв., от които 27 500,00 лв. европейско финансиране.

Общата цел на проекта е свързана с предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

„Строитена фирма – Рила“ ЕООД е средно производствено предприятие с основна дейност производство на изделия от бетон за строителството. Фирмара разполага със собствена производствена база в с. Копиловци, общ. Кюстендил, която е голям консуматор на електрическа енергия.

Причините затова са, че производствената база разполага с тежко електромашинно оборудване, включващо електрически двигатели с голям диапазон на мощности (трошачки, бетонови възли, асфалтова база и други електрически машини), заради които фирмата има много висока консумация на реактивна електроенергия. Освен това, завода разширява своите дейности непрекъснато и се инсталират нови мощности. Това, съответно, води до повишаване консумацията на реактивна енергия и влошаване на фактора на мощността cosφ. Влошеният фактор на мощността нанася вреди, както на мрежата, така и на самите машини.

В тази връзка, и в рамките на настоящия проект, дружеството предвижда да закупи и монтира 2 бр. комплектни кондензаторни уредби (ККУ) до двата силови трансформатора на територията на производствената си база в с. Копиловци (Трансформатор № 1 - Външен трафопост 20/04 – 1000/20/0.4 и Трансформатор № 2 - Вътрешен трафопост 20/04 – 1000/20/0.4), които ще извършват коригирането на cosφ  до стойности >0.90. Това, от своя страна, ще намали системните загуби, породени от реактивни токове с над 30%, в зависимост от нивото на компенсация и характера на товара.

След  монтажа и пускане в действие на двете кондензаторни уредби, подобряването на фактора на мощността cos φ, ще бъде безспорно. Доказателство за подобряването на системните загуби от лош cosφ ще бъде видно веднага след пускането в действие на кондензаторните уредби в системите за отчитане на енергиите. В допълнение на това, компенсацията на реактивна енергия и намаляването на хармоничните токове ще осигурят подобряване на условията на работа на електрическите съоръжения, ще увеличат  техническият им живот, ще се увеличи капацитета на кабелната мрежа за пренос на активна енергия. Ще се облекчи комутацията на контактори и автомати, което ще допринесе за удължаване на техническия им живот. Ще се намалят топлинните загуби и стареенето на изолацията. Екологичната полза е в това, че това е процес, който няма да доведе до загуби от преноса на ел. енергия, намаляват се топлинните загуби в мрежата.

По този начин, и чрез изпълнението на предвидената по проекта на „Строителна фирма – Рила“ енергоефективна мярка, предприятието ще подобри трайно енергийната си ефективност, ще повиши конкурентоспособността и ще понижи енергийната си интензивност, с което успешно ще бъдат преодолени икономическите последствия от разпространението на пандемията от COVID-19.

----------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-6.002-0272 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предишни новини

Sedcardsystem | MK1 v8.9.12 | RegNr. 18417 | webdesign Œ
v